Solidarność i Pamięć

Temat: Praca samodzielna
Witam! Mam problem z pewna praca, a mianowicie:

Dokonaj analizy mniejszości narodowych w Polsce po II wojnie światowej.
*Praca powinna zawierać przyczyny i skutki migracji obcych nacji na teren dzisiejszej polski,
*Nazwy i krótką charakterystykę poszczegolnych grup etnicznych zamieszkujących polskę,
*Charakterystyczne cechy kultur trzech wybranych grup etnicznych.
Źródło: geografia.fora.pl/a/a,301.htmlTemat: Narody i mniejszości narodowe
ahoj,
Oto rewelacje na temat egzaminu z mniejszości narodowych. Miłej lektury. Pozdrawiam
M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowowschodniej. Dzieje konfliktów o idei, Warszawa 2000.

Rozdz. 2. Terminologia. Naród, mniejszości narodowe
Cześć druga – całość
Część trzecia:
1. rozdział 12
2. rozdział 13

Część czwarta:
1. Rozdział 21
2. rozdział 22
3. Rozdział 23

Konkluzje:
Pkt. 2: Przyczyny szczególnej roli czynnika narodowego w Europie Środkwo-Wschodniej i w Europie Południowo-Wschodniej

Problematyka obowiązująca do egzaminu:
1. terminologia: naród, mniejszość narodowa, nacjonalizm (pojęcia pochodne)
2. ideologia nacjonalizmu, ujęcie modelowe
3. z rodzenia się niektórych nacjonalizmów europejskich (włoski, francuski, ukraiński, polski), cechy, aspekt porównawczy
4. naród polityczny, a naród kulturowy, różne modele kształtowania się narodów i państw narodowych
5. charakterystyka procesów narodotwórczych w Europie Środkowo-Wschodniej, specyfika
6. przebieg procesów narodotwórczych w Europie Środkowowschodniej na konkretnych przykładach, aspekt porównawczy
7. Mniejszości narodowe oraz polityka narodowościowa w II RP
8. Mniejszości narodowe oraz regulacje prawne dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce współczesnej (ustawa oraz inne akty prawne regulujące status mniejszości)
9. Ochrona prawno-międzynarodowa mniejszości narodowych – aspekt historyczny, etapy kształtowania się sytemu ochrony, ochrona na gruncie ONZ, Rady Europy, UE.

Literatura pomocnicza:
1. J. Bardach, Od narodu politycznego do narodu etnicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, Kultura i Społeczeństwo 1993, nr 4
2. R. Radzik, Formowanie się narodów w Europie Środkowo-Wschodniej, Kultura i Społeczeństwo 1993, nr 3
3. Słownik historii doktryn politycznych, red. M. Jaskólski, t. 1, Warszawa 1997, hasła: E. Corradini, M. Barres
4. S. Wojciechowski, Nacjonalizm w Europie Środkowowschodniej, Wrocław 1999
5. T. Białek, Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy, Warszawa 2008
6. Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, red. B. Berdychowska, Warszawa 1998
7. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 2005, 01, 06 (Dz. U. 2005, Nr 17, poz. 141)
Źródło: politology.fora.pl/a/a,1192.html


Temat: Zdarzenia nie istnieją w myślach lub poza nimi
Abp Nossol o diecezji opolskiej: troska o mniejszości narodowe, ekumenizm, współpraca z władzami


Duszpasterska troska o mniejszości narodowe, ekumenizm i wspólne z lokalnymi władzami budowanie zdrowego patriotyzmu - to najważniejsze cechy charakteryzujące diecezję opolską według przechodzącego na emeryturę abp. Alfonsa Nossola. Dotychczasowy ordynariusz wygłosił w sobotę homilię podczas święceń biskupich i ingresu do katedry biskupa-nominata Andrzeja Czai.

W homilii arcybiskup-senior prosił wiernych, by szanowali nowego biskupa, a do niego samego apelował, by pamiętał, że został wzięty "z ludzi i dla ludzi".

Odchodzący na emeryturę ordynariusz przedstawił charakterystykę diecezji opolskiej, którą nazwał "krainą myślącego serca i kochającego rozumu". Przypomniał, że ziemia ta spełnia rolę pomostu między Wschodem i Zachodem. Jan Paweł II często przypominał mieszkańcom tej ziemi o ich twórczym wkładzie w dzieło jednoczenia Europy jako wspólnoty ducha, wspólnoty kultur i wartości. Europa musi bowiem nauczyć się oddychać obydwoma płucami. Abp Nossol podkreślał rolę Kościoła w tym procesie.

Przypomniał, że po wojnie, na te ziemie przybyli także ludzie z kresów wschodnich. Wszystkie tradycje, które stykają się tu stykają tworzą mozaikę "inności, która nie utożsamia się z obcością". - Autentyczną innością można się wzajemnie ubogacać i doprowadzić do wzajemnej wymiany darami - powiedział arcybiskup cytując Jana Pawła II. Przypomniał, ze przed 1940 roku języki polski i czeski nie były przez ówczesnych biskupów nazywane językami obcymi, lecz językami serca. Biskupi troszczyli się o opiekę duszpasterską w tych językach. Dlatego po 1989 roku również język niemiecki na tym terenie stał się językiem liturgicznym.

Arcybiskup podkreślił konieczność otaczania troską duszpasterską mniejszość niemiecką, romską i ukraińską, bo są one bogactwem lokalnego Kościoła. W tej trosce pomaga też otwarcie na ekumenizm. Ekumenizm jest bowiem - jak podkreślał Jan Paweł II - imperatywem chrześcijańskiego sumienia i drogą Kościoła. Abp Nossol mówił o wzajemnym ubogacaniu się duchowością Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego i Kościołów protestanckich.
Źródło: naszekresy.fora.pl/a/a,9.html


Temat: Sprawdziany, kartkówki, poprawy, lektury
08.04 (środa)
SPRAWDZIAN - MATEMATYKA
- równanie prostej
- symetria prostej
- równanie okręgu

"Wesele" ??

16.04 (czwartek)
SPRAWDZIAN z polskiego - POZYTYWIZM
(przeniesiony z 07.04)
ZAGADNIENIA:
1. Ramy czasowe epoki.
2. Realizm, naturalizm oraz czołowi przedstawiciele prądów w literaturze europejskiej. (Balzac, Flaubert, Zola)
3. Tło historyczne polskiego pozytywizmu.
4. Problematyka powstania styczniowego w utworach polskich pozytywistów.
5. Pojęcia: felieton, ewolucjonizm, scjentyzm, determinizm, praca u podstaw, organicyzm, praca organiczna, asymilacja mniejszości narodowych, emancypacja, narracja personalna, narracja auktorialna, opowiadanie, nowela, powieść polifoniczna, powieść tendencyjna.
6. Problematyka Ojca Goriot Balzaca – ocena społeczeństwa w powieści.
7. Apoteoza powstania styczniowego w Glorii victis i Nad Niemnem Orzeszkowej.
8. Gloria victis jako nowela pozytywistyczna. Stylizacja biblijna noweli oraz narracja.
9. Problematyka Nad Niemnem Orzeszkowej.
10. Znaczenie pracy w Nad Niemnem Orzeszkowej.
11. Problem asymilacji mniejszości oraz dramat głównego bohatera w Mendelu Gdańskim.
12. Obraz polskiej wsi w Szkicach węglem Sienkiewicza oraz nowelistyce pozytywistycznej.
13. Naturalizm i krytyka powstańczych ideałów w Rodziobią nas kruki, wrony Żeromskiego. Charakterystyka głównych bohaterów opowiadania.
14. Problematyka i geneza Lalki Prusa.
15. Lalka jako powieść realistyczna i pozytywistyczna.
16. Trzy pokolenia idealistów w Lalce.
17. Charakterystyka społeczeństwa w Lalce.
18. Wokulski – pozytywista czy romantyk?
19. Literacki portret Izabeli Łęckiej.
20. Symbolizm i tragedia rodzinna w Kamizelce Prusa.
21. Życie i twórczość Sienkiewicza, Prusa, Dostojewskiego, Orzeszkowej i Konopnickiej.
22. Moralne postawy w utworach Daremne żale oraz Do młodych Adama Asnyka.
23. Geneza Zbrodni i kary Dostojewskiego.
24. Filozofia i religia w Zbrodni i karze.
25. Literacki portret Soni.
26. Polifoniczność Zbrodni i kary Dostojewskiego.
27. Ewolucja głównego bohatera Zbrodni i kary.
28. Moralne przesłanie Zbrodni i kary Dostojewskiego.

20.04 (poniedziałek)
SPRAWDZIAN z PO
- dział ogólnoobronny

[ Dodano: 2009-05-05, 13:28 ]
Źródło: vlokat.webd.pl/viewtopic.php?t=407


Temat: Zagadnienia egzaminacyjne-prawoznastwo
1. Podział nauk w ramach prawoznawstwa.
2. Określenie prawa.
3. Wypowiedzi normatywne, opisowe, oceniające.
4. Prawo i moralność-różnice.
5. Relacje przedmiotowe, walidacyjne i funkcjonowanie pomiędzy prawem, a moralnością.
6. Granice przedmiotowe prawa-zakres prawnej regulacji i kwalifikacji (czyli zakres zastosowania prawa).
7. Podmiotowe granice prawa-adresaci pierwotni i wtórni a podmioty prawa.
8. Pojęcie państwa-pojęcie terytorium państwa, zasada zwierzchnictwa terytorialnego państwa, ludność obywatele, nabycie obywatelstwa, cudzoziemcy-reżimy traktowania cudzoziemców, bezpaństwowcy, obywatelstwo europejskie, naród-mniejszość narodowa i etniczna.
9. Funkcje prawa-pojęcie, funkcje kontroli zachowań, regulacji konfliktów i rozdziału dóbr i ciężarów, sprawiedliwość formalna, materialna (dystrybutywna i komutatywna) i proceduralna).
10. Norma prawna, a przepis prawny; treść hipotezy normy prawnej, podział norm prawnych ze względu na sposób określenia adresata i czynu, fakty prawne i ich podział, zdarzenia prawne a działania prawne, akta prawne a czyny prawne, czynności prawne, wyroki sadowe i decyzje administracyjne, deklamatorskie i konstytutywne; treść dyspozycji normy prawnej, różnica pomiędzy obowiązkiem a uprawnieniem, uprawnienia proste i złożone, prawa podmiotowe, prawa I, II, III, IV-tej generacji, uprawnienia do własnych i cudzych zachowań, immunitety, kompetencje (rzeczowe, terytorialne, instancyjne); sankcje prawne i ich rodzaje-różnice, sankcje karne-funkcje i rodzaje, sankcje egzekucyjne-funkcje, rodzaj egzekucji; sankcja nieważności a nieważność-czynności prawnych, podział norm prawnych na ius cogens i ius dispositivum .
11. Podział przepisów i norm-przepisy odsyłające i blankietowe, normy programowe, dyrektywy techniczne, podział norm ze względu na sposób określenia adresata i czynu.
12. Obowiązywanie prawa-w znaczeniu normatywnym, faktycznym i aksjologicznym, obowiązywanie prawa w znaczeniu normatywnym; w czasie [początkowy i końcowy termin obowiązywania-derogacja wyraźna i milcząca, reguły kolizyjne I stopnia (hierarchiczna, temporalna i merytoryczna) i II-go stopnia], przestrzeni i co do osób.
13. Stosunek prawny-pojecie, charakterystyka stosunku cywilno-prawnego - powstanie, elementy: podmioty, podmiot i treść; osoby fizyczne i prawne, zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych osób fizycznych i prawnych, korporacje (stowarzyszenia) a zakłady (i fundacje)-różnice, tryb powstania i likwidacji osób prawnych, różnica pomiędzy stosunkiem cywilno-prawnym, administracyjno-prawnym, a karno-procesowym.
14. System prawa-pojęcie; systemy-typy: systemy prawa kontynentalnego i anglosaskiego; konkretne systemy prawa: kryteria i dyrektywy poziomej systematyzacji prawa (podmiotowe, przedmiotowe, metod regulacji), gałąź prawna a instytucja prawa, prawo materialne a formalne, kodyfikacja a inkorporacja, prawo publiczne a prywatne, zasady prawa a normy prawne; pionowa systematyzacja prawa: hierarchia aktów normatywnych w systemie kontynentalnym prawa, moc prawna a moc obowiązująca, hierarchia źródeł prawa w RP.
15. Tworzenie prawa-formy tworzenia prawa: prawo stanowione, precedensowe, kontraktowe, zwyczajowe, religijne; pojęcie źródeł prawa: w znaczeniu formalnym, źródła tworzenia prawa, źródła prawa w znaczeniu materialnym.
16. Tekst prawny i jego budowa, pojęcie, część nieartykułowana i artykułowana-przepisy ogólne, szczegółowe, przejściowe i dostosowujące oraz końcowe; tekst jednolity, nowelizacja.
17. Stosowanie prawa-pojęcie, typy stosowania prawa, etapy sądowego stosowania prawa.
18. Wykładnia prawa-przebieg procesu wykładni, reguły wnioskowań prawnych. Wykładnia prawa-typy wykładni – wykładnia językowa, systemowa i funkcjonalna + dyrektywy wykładni.
19. Władza państwowa publiczna i polityczna, legitymizacja władzy, władza państwowa jako proces decyzyjny, czyli rządzenie.
20. Aparat państwowy, organ państwowy a rząd, zasady ustrojowe aparatu państwowego (jednolitości i podmiotu władzy) i zasady organizacyjne (centralizacja i decentralizacja), autonomia i samorząd jako formy decentralizacji.
21. Funkcje państwa: działania i funkcje państwa (podział) państwa liberalne-koncepcja „państwa stróża nocnego”, państwo interwencjonistyczne, „koncepcja państwa dobrobytu”, państwo neoliberalne-koncepcja „subsydiarnej roli państwa”.
22. Przymusowy charakter organizacji państwowej, formy przymusu państwowego, suwerenność państwa (zewnętrzna, wewnętrzna), suwerenność narodu.
23. Prawo krajowe a międzynarodowe publiczne i europejskie-hierarchia źródeł prawa.
24. Prawo międzynarodowe publiczne-podmioty, przedmiot regulacji, źródła prawa, sposoby sankcjonowania.
25. Prawo wspólnotowe: podmioty, przedmiot regulacji , źródła praw.
26. Państwo prawa (praworządne)-pojęcie, praworządność formalna formalna i materialna, gwarancje praworządności (formalne i materialne).
27. Cywilne nieposłuszeństwo.

Życzę przyjemnej nauki buehehehe
Źródło: europeistykaumk.fora.pl/a/a,132.html


Temat: recenzja książki
1. D. Beauvois, Trójkąt ukraiński, Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i
Kijowszczyźnie 1793-1914, Lublin 2005
2. F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006
3. Cz. Brzoza, A.L.Sowa, Wielka Historia Polski, t.V Kraków 2003
3. P. Burke, Historia i teoria społeczna, Warszawa, Kraków 2000
4. P. Buhler, Polska droga do wolności 1939-1995, Warszawa 1999
5. Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej, red. S. Nowak, Warszawa 1989
6. J. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 2000.
7. A. Czubiński, Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945-1980), Poznań 1998
8. J. L. Gaddis, Zimna wojna. Historia podzielonego świata, Kraków 2007
9. A. Garlicki, Historia 1815-2004. Polska i świat, Warszawa, 2005
10. E. Hobsbawm, The age of extremes 1914-1991, Abacus, 2006
11. L. Hass, Inteligencji polskiej dole i niedole XIX i XX wiek, Łowicz 1999
12. Historia Polski w liczbach. Państwo Społeczeństwo, Warszawa 2003, T.1
13. Historia Polski w liczbach, Zeszyty Głównego urzędu Statystycznego.
14. Historia Ŝycia prywatnego od rewolucji francuskiej do I wojny światowej (red. M.
Perrot), Ossolineum 1999, t.4
15. Historia Ŝycia prywatnego od I wojny światowej do naszych czasów, Ossolineum
2000, t. 5.
16. M. Hroch, Małe narody Europy, Wrocław, Warszawa, Kraków 2003
17. J. Hryniewicz, Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Warszawa
2004
18. I. Ichnatowicz, A. Mączak, B.Ziętara, J.śarnowski, Społeczeństwo polskie od X do
XX wieku, Warszawa 1999
19. A. C. Janos, East Central Europe in the Modern World, Stanford University Press
Stanford, Kalifornia 2000.
20. T. Judt, Postwar, A history of Europe since 1945, Pilico 2007.
21. K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Poznań 1990.
22. A. Krajewski, Między współpraca a oporem. Twórcy kultury wobec systemu
politycznego PRL (1975-1980), Warszawa 2004
23. D. Landes, Bogactwo i nędza narodów, Warszawa 2005
24. S. Łodziński, Równość i róŜnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym
w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2005.
25. M. Marody, Co nam zostało z tych lat. Społeczeństwo polskie u progu zmian
systemowych, Warszawa 1990
26. Metamorfozy społeczne, red. J. śarnowski, Warszawa 1997
27. Mity i stereotypy w dziejach Polski (red. J. Tazbir), Warszawa 1991.
28. G. Mink, Siła czy rozsądek. Historia społeczna i polityczna Polski 1980-1989,
Warszawa, 1992
29. Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, pr. zbiorowa pod
red. A. Chwalby, Warszawa 2004.
30. Polska na tle procesów rozwojowych Europy w XX wieku, Instytut Historii UAM,
Poznań 2002.
31. A. Podgórecki, Społeczeństwo polskie, Rzeszów 1995
32. Polska w XX wieku. Politologiczna charakterystyka dokonań i perspektyw rozwoju,
red. R. Kmieciak, Poznań 2000
33. Przemiany narodowościowe na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej 1931-1948,
red. S. Ciesielski, Toruń 2004.
34. J. Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski, Warszawa, Łódź 2002.
35. H. Słabek, Obraz robotników Polskich w latach 1945-1989, Warszawa-Kutno 2004
36. H. Słabek, Historia społeczna Polski Ludowej, Warszawa 1988.
37. A. Sosnowska, Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947-
1994), Warszawa 2004.
38. Społeczeństwo polskie w dobie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 1920
roku, red. R. Kołodziejczyk, Kielce 2001.
39. Społeczeństwo w dobie przemian wiek XIX i XX, DiG, Warszawa 2003.
40. R.Wapiński, Polska na styku narodów i kultur, w kręgu przeobraŜeń
narodowościowych i cywilizacyjnych w XIX i XX wieku, Gdańsk 2002.
41. H. Słabek, Obraz robotników Polskich w latach 1945-1989, Warszawa-Kutno 2004
42. T. Snyder, Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999,
Sejny 2006
43. J. Tomaszewski, Mniejszości narodowe w Polsce XX wieku, Warszawa 1991.
44. J. Tomaszewski, Z. Landau, Polska w Europie i świecie 1918-1939, Warszawa 2005.
45. Społeczeństwo Państwo Modernizacja. Studia ofiarowane Januszowi śarnowskiemu
w siedemdziesiątą rocznicę pod red. W. Mędrzeckiego, Warszawa 2002
46. Zbiory studiów pod redakcją Anny śarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Kobieta i
kultura, Kobieta i społeczeństwo, Kobieta i edukacja..,

Ha! ale sobie przyspamowałem, jest na stronie wydziału w syllabusie ładnie w pdfie napisane ;p
Źródło: wnss07.fora.pl/a/a,80.html